Donáška pizza EAT HAM
Pizzu dodávame na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke v priemere od 45 do 60 minút, najneskôr však do 120 minút a to výlučne v Banskej Bystrici a do obcí: Kynceľová, Nemce, Riečka, Tajov, Selce, Malachov, Slovenská Ľupča, Priechod, Horná a Dolná Mičiná. 
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke.

Výška minimálnej objednávky a cena za doručenie zavisí od konkrétneho miesta.
Donáška v Banskej Bystrici je už od 0,00 € a minimálna objednávka je od 5,50 €.
 
 
Výšku minimálnej objednávky a cenu doručenia na Vašu adresu zistíte v tabuľke:
 
Miesto dodávky Minimálna cena objednávky Cena za doručenie
Sásová 5,50 ZDARMA
Rudlová 5,50 ZDARMA
Kostiviarska 5,50 ZDARMA
BB mesto 5,50 ZDARMA
Jakub 7,00 ZDARMA
Kynceľová 7,00 ZDARMA
Fončorda 10,00 1,29 
Uhlisko 7,00 ZDARMA
Radvaň 12,00 1,29
Kráľová 12,00 1,29
Nemce 10,00 ZDARMA
Senica 10,00 ZDARMA
Podlavice 15,00 1,29
Šalková 15,00
Selce 15,00
Uľanka 15,00
Kremnička 25,00
Skubín 12,00 1,29 
Pršianska terasa 18,00
Tajov 30,00 4,00
Riečka 30,00 4,00
Priechod 30,00 4,00
Malachov 30,00 4,00
Rakytovce nevozíme x
Slovenská Ľupča 30,00 4,00
Iliaš 20,00 4,00
Horná Mičiná 30,00 4,00
Dolná Mičiná 30,00 4,00